Pobierz Warunki Ogólne Jurilex Letselschade

Warunki Ogólne:

1.Potwierdzenie zlecenia


Zleceniodawca zleca Jurilex Letselschade, dalej określane jako ´´Jurilex ´´, reprezentowanie interesów zleceniodawcy w następstwie poniesionych przez zleceniodawcę szkód w wyniku wypadku.

2.Usługi


Pracę, którą to Jurilex wykonuje dla zleceniodawcy, określana jest mianem pozasądowej pomocy prawnej. Oznacza to, że Jurulex będzie się starało odzyskać poniesioną i w dalszym ciągu trwającą szkodę zleceniodawcy bez interwencji sądu. Jeżeli będzie konieczne zwrócenie się do sądu holenderskiego o dokonanie oceny, wówczas Jurilex przekaże akta swojej sprawy do jednego ze współpracujących z nim adwokatów specjalizujących się w obrażeniach cielesnych. Jeżeli okaże się konieczne zaangażowanie ekspertów medycznych i innych, wówczas zostaną poczynione dodatkowe ustalenia.

3.Prowadzenie sprawy


Zleceniodawca jest zobowiązany podczas całego okresu prowadzenia sprawy przez Jurilex do zapewnienia wszelkiej pożądanej współpracy, do dostarczania na czas aktualnych i zgodnych z prawdą informacji oraz wszystkich istotnych dokumentów. Jeżeli zleceniodawca przerwie przedwcześnie prowadzenie sprawy w Jurilex, lub jeżeli postanowienia pierwszego zdania tego artykułu nie zostaną spełnione, Jurilex może obciążyć zleceniodawcę poniesionymi dotychczas kosztami, lub zostaną one ewentualnie odliczone do zaliczek, które to zostały, bądź zostaną jeszcze, wypłacone zleceniodawcy przez (ubezpieczyciela) strony odpowiedzialnej.

4.Przekazywanie danych


Jurilex jest uprawnione do przekazywania wszystkich informacji i danych, które to są ważne dla prawidłowej oceny szkody, właściwej stronie przeciwnej lub jej ubezpieczycielowi, bądź też jej przedstawicielowi, a także ewentualnym stronom zaangażowanym w regulowanie szkody.

5.Przekazywanie informacji


Jurilex będzie informowało zleceniodawcę o toku prowadzenia sprawy oraz udzieli doradztwa w odniesieniu do postępów w procesie dochodzenia roszczeń.

6.Koszty pomocy prawnej


Niniejsze koszty są także określane jako ´´pozasądowe koszty pomocy prawnej´´ i są one odzyskiwane przez Jurilex od strony odpowiedzialnej lub jej ubezpieczyciela. Jest to możliwe, ponieważ według prawa koszty te stanowią część szkody. Jurilex jako ekspert i profesjonalny przedstawiciel prawny ma prawo do ubiegania się zwrotu tych kosztów; stanowi to odrębne roszczenie wobec odpowiedzialnej strony. Odzyskane koszty pozasądowej pomocy prawnej nalezą do Jurilex. Jeżeli zleceniodawca ponosi (częściową własną) winę dotyczącą powstania wypadku i tym samym szkody, wówczas strona odpowiedzialna lub jej ubezpieczyciel jest zasadniczo zobowiązany (poza wyjątkami) do zapłaty kosztów proporcjonalnych do stopnia części winy własnej zleceniodawcy. Pozostałe koszty zostaną poniesione przez Jurilex.

7.Cesja nieodwołalna; Przekazanie kosztów


Zleceniodawca zgadza się z tym, aby kosztami poniesionymi przez Jurilex został obciążony (ubezpieczyciel) strony odpowiedzialnej i niniejszym zgadza się z roszczeniem o zwrot tych kosztów dla Jurilex.

8.Otrzymanie płatności


Jurilex jest upoważnione do otrzymywania środków pieniężnych na swoje konto (powiernicze) i odejmowania od nich należących się jemu środków pieniężnych. Zaznacza się przy tym wyraźnie, że Jurilex nalega na bezpośrednie dokonywanie wypłaty odszkodowania dla zleceniodawcy przez (ubezpieczyciela) strony odpowiedzialnej.

 

9.Przekazanie sprawy


Jeżeli zleceniodawca zdecyduje się na przekazanie swojej sprawy do innego przedstawiciela prawnego, wówczas zleceniodawca zgadza się z tym, aby akta jego sprawy dotyczące obrażeń cielesnych zostały przekazane jemu dopiero po uiszczeniu przez niego, jego nowego przedstawiciela lub stronę odpowiedzialną należącego się Jurilex honorarium oraz po uiszczeniu poczynionych przez Jurilex kosztów na rzecz akt sprawy, lub jeżeli zleceniodawca, czy też jego nowy przedstawiciel prawny dostarczyli wystarczające zabezpieczenie, na podstawie którego Jurilex otrzyma, lub może otrzymać zapłatę swojego honorarium oraz kosztów i tym samym Jurilex wyraziło na to zgodę.

10.Odpowiedzialność Jurilex


Jurilex jest odpowiedzialne za niedociągnięcia podczas wykonywania zlecenia, o ile wynikają one z nieostrożności oraz braku bezwzględnie potrzebnej fachowej wiedzy podczas udzielana porad w związku z danym zleceniem. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez niedociągnięcia zostanie ograniczona do wysokości honorarium, które to Jurilex otrzymało za swoją prace nad danym zleceniem.
W przypadku zleceń, wykonywanie których trwa dłużej niż pół roku, obowiązuje dalsze ograniczenie niniejszej odpowiedzialności do maksymalnie zdeklarowanej kwoty w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Ewentualne roszczenia zleceniodawcy, o których jest tutaj mowa, muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego roku od wykrycia szkody. Jeżeli zleceniodawca nie złoży roszczenia w ciągu jednego roku, wówczas wygasa prawo do reklamacji.

11.Prywatność i ochrona danych


Jurilex przestrzega RODO podczas przetwarzania danych osobowych i zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do stron trzecich, które nie są zaangażowane w wykonywanie zadania, z zastrzeżeniem ujawnienia i obowiązków nałożonych na Jurilex przez prawo.

Kwiecień 2020/Warunki Ogólne