Disclaimer

De disclaimer is van toepassing op de JuriLex-website www.jurilex.nl en op alle diensten die via de website worden aangeboden. Door gebruik te maken van de Jurilex-website geeft u aan akkoord te gaan met de disclaimer.

Privacy

JuriLex Letselschade behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij JuriLex Letselschade daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.

Intellectuele eigendomsrechten

Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de Jurilex-website te publiceren, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Jurilex-website, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij JurLex Letselschade en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de Jurilex-website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Informatie via de Jurilex-website

De informatie die u op de Jurilex-website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. De informatie op de Jurilex-website wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor deze disclaimer en voorwaarden die van toepassing zijn op de andere services die via de Jurilex-website worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.
Indien u fouten op de Jurilex-website aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u dat meldt via ons contactformulier. De Jurilex-website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. JuriLex Letselschade kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Verspreiding van gegevens

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.jurilex.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Schade

Letselschade kan, behalve in geval van haar eigen opzet of bewuste roekeloosheid of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade te wijten aan het gebruiken van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link.