Algemene voorwaarden Jurilex Letselschade

1. Opdrachtbevestiging

De opdrachtgever verleent aan Jurilex Letselschade BV, hierna te noemen ‘Jurilex’, de opdracht tot belangenbehartiging terzake de door opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en te lijden schade.

2. Dienstverlening

De werkzaamheden die Jurilex voor opdrachtgever verricht, wordt zogenaamde buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dat wil zeggen dat Jurilex tracht de door opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de Nederlandse rechter om een oordeel te vragen, dan zal Jurilex u adviseren uw dossier over te dragen aan een letselschade advocatenkantoor uit haar advocaten collectief. Met betrekking tot het inschakelen van medische- en andere deskundigen zullen vooraf, indien noodzakelijk, aanvullende afspraken worden gemaakt.

3. Behandeling van de zaak

Indien en zolang de zaak bij Jurilex in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij Jurilex beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, zal Jurilex de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en of eventueel verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.

4. Doorsturen gegevens

Jurilex is gerechtigd alle informatie en gegevens die van belang zijn voor een juiste beoordeling van de schade, door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel bij de letselschaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

5. Informatie verstrekking

Jurilex houdt opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken in de behandeling van de schade en adviseert over de voortgang in het schaderegelingsproces.

6. Kosten juridische bijstand

Deze kosten worden ook wel ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd en worden door Jurilex verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade, hetgeen bij wet is geregeld. Jurilex kan deze kosten, als deskundig en professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost, op de aansprakelijke partij vorderen. De verhaalde buitengerechtelijke kosten komen toe aan Jurilex. Mocht opdrachtgever schuld dragen aan het ontstaan van het ongeval en daarmee het letsel, dan is de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar, in de regel gehouden (uitzonderingen daargelaten) deze kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld. Eventueel resterende kosten buiten rechte worden in mindering gebracht op het verhaalde schadebedrag, echter, tot slechts een maximum van 1/5 (éénvijfde) deel van de verhaalde schade.

7. Cessie; Overdracht van kosten

Opdrachtgever stemt ermee in dat de kosten van Jurilex bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten over aan Jurilex, welke zulks aanvaardt.

8. Ontvangst betalingen

Jurilex is gemachtigd gelden te ontvangen op haar derdenrekening en van deze gelden datgene wat haar toekomt in te houden. Bij wijze van uitzondering kan Jurilex aandringen op rechtstreekse betaling van de schadepenningen aan opdrachtgever door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.

9. Aansprakelijkheid Jurilex

Jurilex is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Jurilex van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Jurilex voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Juni 2011 / Algemene Voorwaarden